چهار گام تا ارتقای هوش بهر فروش: چگونه فروشنده ای باهوشتر باشیم؟ » مرکز مطالعات نورومارکتینگ


چهار گام تا ارتقای هوش بهر فروش: چگونه فروشنده ای باهوشتر باشیم؟


 

چهار گام تا ارتقای هوش بهر فروش: چگونه فروشنده ای باهوشتر باشیم؟

این بخش از نقشه ی مغز مشتری، در محوریت قرار دارد. این ۴ مرحله بسیار ساده و ابتدایی هستند و به شما در راهبری و تأثیرگذاری بر ذهن مشتری، کمک شایان توجهی می کنند.

با پیگیری این ۴ مرحله، می توانید پیامی قدرتمند بسازید و به نحو مؤثری با مغز مخاطب ارتباط برقرار کنید. این کار موجب تسریع فرایند تصمیم گیری مغز خواهد شد.

این ۴ گام برای افزایش بهره ی هوشی فروش به ترتیب زیر است:

مرحله ی اول: تشخیص درد؛ گام اول تشخیص درد مشتری است. از آنجا که مغز خزنده خودمحور بوده و تنها دغدغه ی بقا دارد، در نتیجه این مغز از هر نوع درد و یأس گریزان است. مغز خزنده محصول یا خدمت ما را نمی خواهد بلکه، چیزی را از ما می خواهد که قادر به تخفیف و رفع درد و مشکلات خود باشد. اغلب باید گامی فراتر از شناخت خواسته ها و نیازهای مشتریان برداریم و دردهای ناخودآگاه آنها را نیز بیابیم.

خوشبختانه روشهای نورومارکتینگ و دستگاههای آن یاور ما در این مسیر خواهند بود و پرده از ناخودآگاهمان برخواهند داشت.

مرحله ی دوم: مرحله ای است که باید شعارها و ادعاهای خود را از سایرین متمایز کنیم. در این مرحله، ادعاهای خود را متمایز می کنیم؛ چرا که مغز خزنده به سرعت با یک تضاد شدید فعال می شود. ما بدون داشتن ادعا، فرقی با رقبا نخواهیم داشت و اینگونه مغز قدیم نیز قادر به تصمیم گیری نخواهد بود.

مرحله ی سوم: سودمندی خود را اثبات می کنیم. مغز خزنده، مغزی شکاک است، به همین دلیل باید مزایا و سودمندی خود را برای او ثابت کنیم.

این مغز برای آنکه در جهت مطلوب ما تصمیم گیری کند، نیاز به مشاهده ی مدرکی ملموس و سریع از ارزشی دارد که ارائه می کنیم. باید ثابت کنیم که ارزش ارائه شده ی ما به عنوان فروشنده، بیش از هزینه ای است که خریدار می پردازد.

مرحله ی چهارم: مرحله ای است که در آن مغز قدیم را هدف قرار می دهیم و پیام خود را ارائه می دهیم.

منحصر به فرد بودن در ادعاها و شعارها، و اثبات ارزشمندی از طریق نمایش سودمندی، مراحلی حیاتی برای اثرگذاری روی مخاطبان است، اما این مراحل به تنهایی کافی نیست . باید با توجه به ویژگیهای مغز قدیم، پیامی دلچسب و جذاب برای آن تولید کنیم.

با علم به این موارد می توان مغز خزنده را دقیق هدف گرفت و آن را به منظور تصمیم گیری در جهت مطلوب تحریک کرد.

 

منبع: برگرفته از کتاب نورومارکتینگ نظریه و کاربرد نویسنده پرویز درگی

www.dargi.ir 

0 دیدگاه :

گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران