1 نظر

فناوریهای مورد استفاده در فرآیند نورومارکتینگ مستلزم رعایت برخی اصول اخلاقی است که به طور کلی می‌توان این اصول را در ذیل دو دسته‌بندی در آورد:
1-    حمایت از حقوق طرفین مشارکت کننده در فرآیند پژوهشهای نورومارکتینگ
2-    حفظ و حمایت از استقلال مصرف کنندگان


پیش درآمد
افزایش آگاهی عمومی در مورد آنکه مغز موتور محرکه‌ی رفتار است و تصمیم‌گیری‌های ما از این ارگان صادر می‌شود، ممکن است موجب جبهه گیری اذهان عمومی در مقابل نورومارکتینگ و هم ارز پنداشتن آن با شیوه‌های تبلیغاتی پنهان شود.

گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران